Traditional

十二時行孝文

日出卯,立身之本須行孝。
甘饸{右為危}盤中莫使空,時時奉上知饑飽。

Simplified

十二时行孝文

日出卯,立身之本须行孝。
甘饸{右为危}盘中莫使空,时时奉上知饥饱。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

rì chū mǎo , lì shēn zhī běn xū xíng xiào 。
gān hé { yòu wéi wēi } pán zhōng mò shǐ kōng , shí shí fèng shàng zhī jī bǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.