Traditional

十二時行孝文

食時辰,居家治務最須懃。
無事等閑莫外宿,歸來勞費父嫌憎。

Simplified

十二时行孝文

食时辰,居家治务最须懃。
无事等闲莫外宿,归来劳费父嫌憎。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

shí shí chén , jū jiā zhì wù zuì xū qín 。
wú shì děng xián mò wài sù , guī lái láo fèi fù xián zēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.