Traditional

十二時行孝文

雞鳴醜,高樓大宅得安久。
常勸父母發慈心,孝得題名終不朽。

Simplified

十二时行孝文

鸡鸣丑,高楼大宅得安久。
常劝父母发慈心,孝得题名终不朽。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

jī míng chǒu , gāo lóu dà zhái dé ān jiǔ 。
cháng quàn fù mǔ fā cí xīn , xiào dé tí míng zhōng bù xiǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.