Traditional

十二時行孝文

隅中巳,終孝之心不合二。
竭力懃酬乳哺恩,自得名高上史記。

Simplified

十二时行孝文

隅中巳,终孝之心不合二。
竭力懃酬乳哺恩,自得名高上史记。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

yú zhōng sì , zhōng xiào zhī xīn bù hé èr 。
jié lì qín chóu rǔ bǔ ēn , zì dé míng gāo shàng shǐ jì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.