Traditional

十二時行孝文

正南午,侍奉尊親莫辭[訴]。
回幹就濕長成人,如今去合論辛苦。

Simplified

十二时行孝文

正南午,侍奉尊亲莫辞[诉]。
回干就湿长成人,如今去合论辛苦。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

zhèng nán wǔ , shì fèng zūn qīn mò cí [ sù ]。
huí gān jiù shī cháng chéng rén , rú jīn qù hé lùn xīn kǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.