Traditional

十二時行孝文

晡時申,父母堂前莫動塵。
縱月些些不稱意,向前小語善諮聞。

Simplified

十二时行孝文

晡时申,父母堂前莫动尘。
纵月些些不称意,向前小语善谘闻。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

bū shí shēn , fù mǔ táng qián mò dòng chén 。
zòng yuè xiē xiē bù chēng yì , xiàng qián xiǎo yǔ shàn zī wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.