Traditional

十二時行孝文

日入酉,但願父母得長[壽]。
身如松栢色堅政,莫學愚人多飲酒。

Simplified

十二时行孝文

日入酉,但愿父母得长[寿]。
身如松栢色坚政,莫学愚人多饮酒。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

rì rù yǒu , dàn yuàn fù mǔ dé cháng [ shòu ]。
shēn rú sōng bǎi sè jiān zhèng , mò xué yú rén duō yǐn jiǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.