Traditional

十二時行孝文

黃昏戌,下簾拂床早交畢。
安置父母臥高堂,睡定然乃抽身出。

Simplified

十二时行孝文

黄昏戌,下帘拂床早交毕。
安置父母卧高堂,睡定然乃抽身出。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

huáng hūn xū , xià lián fú chuáng zǎo jiāo bì 。
ān zhì fù mǔ wò gāo táng , shuì dìng rán nǎi chōu shēn chū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.