Traditional

十二時行孝文

人定亥,父母年高須[保]愛。
但能行孝向尊親,總得揚名於後世。

Simplified

十二时行孝文

人定亥,父母年高须[保]爱。
但能行孝向尊亲,总得扬名于后世。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

rén dìng hài , fù mǔ nián gāo xū [ bǎo ] ài 。
dàn néng xíng xiào xiàng zūn qīn , zǒng dé yáng míng yú hòu shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.