Traditional

十二時行孝文

夜半子,孝養父母存終始。
百年恩愛暫時間,莫學愚人不歡喜。

Simplified

十二时行孝文

夜半子,孝养父母存终始。
百年恩爱暂时间,莫学愚人不欢喜。

Pronunciation

shí èr shí xíng xiào wén

yè bàn zǐ , xiào yǎng fù mǔ cún zhōng shǐ 。
bǎi nián ēn ài zàn shí jiān , mò xué yú rén bù huān xǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.