Traditional

十二月二十九日夜半雨雪作披衣起聽

臘雪瑞豐登,春雨相發生,二者皆可賀,愛此打窗聲。
披衣起靜聽,蕭蕭亂疏更。
豈惟肺渴蘇,耳目為一清。
孤燈不結花,相對翳復明。
明朝遂除夕,歲月驚崢嶸。

Simplified

十二月二十九日夜半雨雪作披衣起听

腊雪瑞丰登,春雨相发生,二者皆可贺,爱此打窗声。
披衣起静听,萧萧乱疏更。
岂惟肺渴苏,耳目为一清。
孤灯不结花,相对翳复明。
明朝遂除夕,岁月惊峥嵘。

Pronunciation

shí èr yuè èr shí jiǔ rì yè bàn yǔ xuě zuò pī yī qǐ tīng

xī xuě ruì fēng dēng , chūn yǔ xiāng fā shēng , èr zhě jiē kě hè , ài cǐ dǎ chuāng shēng 。
pī yī qǐ jìng tīng , xiāo xiāo luàn shū gēng 。
qǐ wéi fèi kě sū , ěr mù wéi yī qīng 。
gū dēng bù jié huā , xiāng duì yì fù míng 。
míng zhāo suì chú xī , suì yuè jīng zhēng róng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.