Traditional

十二月十日暮小雪即止

夜來一雪苦匆匆,千裏濃雲忽掃空。
換得月明良不惡,未須過計慮蝗蟲。

Simplified

十二月十日暮小雪即止

夜来一雪苦匆匆,千里浓云忽扫空。
换得月明良不恶,未须过计虑蝗虫。

Pronunciation

shí èr yuè shí rì mù xiǎo xuě jí zhǐ

yè lái yī xuě kǔ cōng cōng , qiān lǐ nóng yún hū sǎo kōng 。
huàn dé yuè míng liáng bù è , wèi xū guò jì lǜ huáng chóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.