Traditional

十五從軍征

十五從軍征,八十始得歸。
道逢鄉裏人:家中有阿誰?
遙看是君家,松柏冢累累。
兔從狗竇入,雉從梁上飛。
中庭生旅谷,井上生旅葵。
舂谷持作飯,采葵持作羹。
羹飯一時熟,不知貽阿誰!
出門東向看,淚落沾我衣。

Simplified

十五从军征

十五从军征,八十始得归。
道逢乡里人:家中有阿谁?
遥看是君家,松柏冢累累。
兔从狗窦入,雉从梁上飞。
中庭生旅谷,井上生旅葵。
舂谷持作饭,采葵持作羹。
羹饭一时熟,不知贻阿谁!
出门东向看,泪落沾我衣。

Pronunciation

shí wǔ cóng jūn zhēng

shí wǔ cóng jūn zhēng , bā shí shǐ dé guī 。
dào féng xiāng lǐ rén : jiā zhōng yǒu ā shuí ?
yáo kàn shì jūn jiā , sōng bǎi zhǒng léi léi 。
tù cóng gǒu dòu rù , zhì cóng liáng shàng fēi 。
zhōng tíng shēng lǚ gǔ , jǐng shàng shēng lǚ kuí 。
chōng gǔ chí zuò fàn , cǎi kuí chí zuò gēng 。
gēng fàn yī shí shú , bù zhī yí ā shuí !
chū mén dōng xiàng kàn , lèi luò zhān wǒ yī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.