Traditional

十五日夜禦前口號踏歌詞二首

花萼樓前雨露新,長安城裏太平人。
龍銜火樹千重焰,雞踏蓮花萬歲春。
帝宮三五戲春臺,行雨流風莫妒來。
西域燈輪千影合,東華金闕萬重開。

Simplified

十五日夜御前口号踏歌词二首

花萼楼前雨露新,长安城里太平人。
龙衔火树千重焰,鸡踏莲花万岁春。
帝宫三五戏春台,行雨流风莫妒来。
西域灯轮千影合,东华金阙万重开。

Pronunciation

shí wǔ rì yè yù qián kǒu hào tà gē cí èr shǒu

huā è lóu qián yǔ lù xīn , cháng ān chéng lǐ tài píng rén 。
lóng xián huǒ shù qiān zhòng yàn , jī tà lián huā wàn suì chūn 。
dì gōng sān wǔ xì chūn tái , xíng yǔ liú fēng mò dù lái 。
xī yù dēng lún qiān yǐng hé , dōng huá jīn què wàn zhòng kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.