Traditional

十月二十八日夜雞初鳴時夢與數女仙遇其一作

玉姝眉黛翠連娟,弄翰閑題小碧牋。
人世愁多無著處,故應分與蕊宮仙。

Simplified

十月二十八日夜鸡初鸣时梦与数女仙遇其一作

玉姝眉黛翠连娟,弄翰闲题小碧牋。
人世愁多无著处,故应分与蕊宫仙。

Pronunciation

shí yuè èr shí bā rì yè jī chū míng shí mèng yǔ shù nǚ xiān yù qí yī zuò

yù shū méi dài cuì lián juān , nòng hàn xián tí xiǎo bì jiān 。
rén shì chóu duō wú zhù chǔ , gù yīng fēn yǔ ruǐ gōng xiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.