Traditional

十月

塞向傾書槴,開爐積豆萁。
林居得溫暖,天遣養衰遲。
甕盎藏蔬後,鉏耰下麥時。
農家冬最樂,我老頗能知。

Simplified

十月

塞向倾书槴,开炉积豆萁。
林居得温暖,天遣养衰迟。
瓮盎藏蔬後,鉏耰下麦时。
农家冬最乐,我老颇能知。

Pronunciation

shí yuè

sāi xiàng qīng shū hù , kāi lú jī dòu qí 。
lín jū dé wēn nuǎn , tiān qiǎn yǎng shuāi chí 。
wèng àng cáng shū hòu , chú yōu xià mài shí 。
nóng jiā dōng zuì lè , wǒ lǎo pō néng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.