Traditional

千春詞

瞿嶺雲齊,建溪源遠,慶衍英奇。
且機乘天巧,臣賢主聖,後光同日月以為期。
千戴相逢,一朝盛事,自昔人誇今見之。
催歸詔,要領班宸殿,捧萬年卮。
嘻嘻。
莫道春遲。
已著梅梢第一枝。
映紫荷持橐,星辰步武,黃金橫帶,朝夕論思。
不但斯時,重恢事業,整頓乾坤弘所施。
洪鈞轉,雖寒根雪谷,物物生輝。

Simplified

千春词

瞿岭云齐,建溪源远,庆衍英奇。
且机乘天巧,臣贤主圣,後光同日月以为期。
千戴相逢,一朝盛事,自昔人夸今见之。
催归诏,要领班宸殿,捧万年卮。
嘻嘻。
莫道春迟。
已著梅梢第一枝。
映紫荷持橐,星辰步武,黄金横带,朝夕论思。
不但斯时,重恢事业,整顿乾坤弘所施。
洪钧转,虽寒根雪谷,物物生辉。

Pronunciation

qiān chūn cí

qú lǐng yún qí , jiàn xī yuán yuǎn , qìng yǎn yīng qí 。
qiě jī chéng tiān qiǎo , chén xián zhǔ shèng , hòu guāng tóng rì yuè yǐ wéi qī 。
qiān dài xiāng féng , yī zhāo shèng shì , zì xī rén kuā jīn jiàn zhī 。
cuī guī zhào , yào lǐng bān chén diàn , pěng wàn nián zhī 。
xī xī 。
mò dào chūn chí 。
yǐ zhù méi shāo dì yī zhī 。
yìng zǐ hé chí tuó , xīng chén bù wǔ , huáng jīn héng dài , zhāo xī lùn sī 。
bù dàn sī shí , zhòng huī shì yè , zhěng dùn qián kūn hóng suǒ shī 。
hóng jūn zhuǎn , suī hán gēn xuě gǔ , wù wù shēng huī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.