Traditional

千松嶺

終日吟天風,有時天籟止。
問渠何旨意,恐落凡人耳。

Simplified

千松岭

终日吟天风,有时天籁止。
问渠何旨意,恐落凡人耳。

Pronunciation

qiān sōng lǐng

zhōng rì yín tiān fēng , yǒu shí tiān lài zhǐ 。
wèn qú hé zhǐ yì , kǒng luò fán rén ěr 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.