Traditional

千秋歲

羅衫滿袖,盡是憶伊淚。
殘妝粉,餘香被。
手把金尊酒,未飲先如醉。
但向道,厭厭成病皆因你。
離思迢迢遠,一似長江水。
去不斷,來無際。
紅箋著意寫,不盡相思意。
為個甚,相思隻在心兒裏。

Simplified

千秋岁

罗衫满袖,尽是忆伊泪。
残妆粉,馀香被。
手把金尊酒,未饮先如醉。
但向道,厌厌成病皆因你。
离思迢迢远,一似长江水。
去不断,来无际。
红笺著意写,不尽相思意。
为个甚,相思只在心儿里。

Pronunciation

qiān qiū suì

luó shān mǎn xiù , jìn shì yì yī lèi 。
cán zhuāng fěn , yú xiāng bèi 。
shǒu bǎ jīn zūn jiǔ , wèi yǐn xiān rú zuì 。
dàn xiàng dào , yàn yàn chéng bìng jiē yīn nǐ 。
lí sī tiáo tiáo yuǎn , yī sì cháng jiāng shuǐ 。
qù bù duàn , lái wú jì 。
hóng jiān zhù yì xiě , bù jìn xiāng sī yì 。
wéi gè shèn , xiāng sī zhī zài xīn ér lǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.