Traditional

千秋歲

畫堂人靜,翡翠簾前月。
鸞帷鳳枕虛鋪設。
風流難管束,一去音書歇。
到而今,高梧冷落西風切。
未語先垂淚,滴盡相思血。
魂欲斷,情難絕。
都來些子事,更與何人說。
為個甚,心頭見底多離別。

Simplified

千秋岁

画堂人静,翡翠帘前月。
鸾帷凤枕虚铺设。
风流难管束,一去音书歇。
到而今,高梧冷落西风切。
未语先垂泪,滴尽相思血。
魂欲断,情难绝。
都来些子事,更与何人说。
为个甚,心头见底多离别。

Pronunciation

qiān qiū suì

huà táng rén jìng , fěi cuì lián qián yuè 。
luán wéi fèng zhěn xū pū shè 。
fēng liú nán guǎn shù , yī qù yīn shū xiē 。
dào ér jīn , gāo wú lěng luò xī fēng qiē 。
wèi yǔ xiān chuí lèi , dī jìn xiāng sī xuè 。
hún yù duàn , qíng nán jué 。
dū lái xiē zǐ shì , gēng yǔ hé rén shuō 。
wéi gè shèn , xīn tóu jiàn dǐ duō lí bié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.