Traditional

午睡初起

曲腰桑上午雞鳴,喔喔還如報五更。
睡起展書摩病眼,油窗喜對夕陽明。

Simplified

午睡初起

曲腰桑上午鸡鸣,喔喔还如报五更。
睡起展书摩病眼,油窗喜对夕阳明。

Pronunciation

wǔ shuì chū qǐ

qū yāo sāng shàng wǔ jī míng , ō ō huán rú bào wǔ gēng 。
shuì qǐ zhǎn shū mó bìng yǎn , yóu chuāng xǐ duì xī yáng míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.