Traditional

華原磬-刺樂工非其人也

華原磬,華原磬,古人不聽今人聽。
泗濱石,泗濱石,今人不擊古人擊。
今人古人何不同,用之舍之由樂工。
樂工雖在耳如壁,不分清濁即為聾。
梨園弟子調律呂,知有新聲不如古。
古稱浮磬出泗濱,立辨致死聲感人。
宮懸一聽華原石,君心遂忘封疆臣。
果然胡寇從燕起,武臣少肯封疆死。
始知樂與時政通,豈聽鏗鏘而已矣。
磬襄入海去不歸,長安市兒為樂師。
華原磬與泗濱石,清濁兩聲誰得知。

Simplified

华原磬-刺乐工非其人也

华原磬,华原磬,古人不听今人听。
泗滨石,泗滨石,今人不击古人击。
今人古人何不同,用之舍之由乐工。
乐工虽在耳如壁,不分清浊即为聋。
梨园弟子调律吕,知有新声不如古。
古称浮磬出泗滨,立辨致死声感人。
宫悬一听华原石,君心遂忘封疆臣。
果然胡寇从燕起,武臣少肯封疆死。
始知乐与时政通,岂听铿锵而已矣。
磬襄入海去不归,长安市儿为乐师。
华原磬与泗滨石,清浊两声谁得知。

Pronunciation

huá yuán qìng í cì lè gōng fēi qí rén yě

huá yuán qìng , huá yuán qìng , gǔ rén bù tīng jīn rén tīng 。
sì bīn shí , sì bīn shí , jīn rén bù jī gǔ rén jī 。
jīn rén gǔ rén hé bù tóng , yòng zhī shè zhī yóu lè gōng 。
lè gōng suī zài ěr rú bì , bù fēn qīng zhuó jí wéi lóng 。
lí yuán dì zǐ diào lǜ lǚ , zhī yǒu xīn shēng bù rú gǔ 。
gǔ chēng fú qìng chū sì bīn , lì biàn zhì sǐ shēng gǎn rén 。
gōng xuán yī tīng huá yuán shí , jūn xīn suì wàng fēng jiāng chén 。
guǒ rán hú kòu cóng yàn qǐ , wǔ chén shǎo kěn fēng jiāng sǐ 。
shǐ zhī lè yǔ shí zhèng tōng , qǐ tīng kēng qiāng ér yǐ yǐ 。
qìng xiāng rù hǎi qù bù guī , cháng ān shì ér wéi lè shī 。
huá yuán qìng yǔ sì bīn shí , qīng zhuó liǎng shēng shuí dé zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.