Traditional

華山西岡遊贈隱玄叟

群峰郁初霽,潑黛若鬟沐。
失風鼓唅呀,搖撼千灌木。
木葉微墮黃,石泉凈停綠。
危磴蘿薜牽,迥步入幽谷。
我心寄青霞,世事慚蒼鹿。
遂令巢許輩,於焉謝塵俗。
想是悠悠雲,可契去留躅。

Simplified

华山西冈游赠隐玄叟

群峰郁初霁,泼黛若鬟沐。
失风鼓唅呀,摇撼千灌木。
木叶微堕黄,石泉净停绿。
危磴萝薜牵,迥步入幽谷。
我心寄青霞,世事惭苍鹿。
遂令巢许辈,于焉谢尘俗。
想是悠悠云,可契去留躅。

Pronunciation

huá shān xī gāng yóu zèng yǐn xuán sǒu

qún fēng yù chū jì , pō dài ruò huán mù 。
shī fēng gǔ hán yā , yáo hàn qiān guàn mù 。
mù yè wēi duò huáng , shí quán jìng tíng lǜ 。
wēi dèng luó bì qiān , jiǒng bù rù yōu gǔ 。
wǒ xīn jì qīng xiá , shì shì cán cāng lù 。
suì líng cháo xǔ bèi , yú yān xiè chén sú 。
xiǎng shì yōu yōu yún , kě qì qù liú zhú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.