Traditional

華山題王母祠

蓮華峰下鎖雕梁,此去瑤池地共長。
好為麻姑到東海,勸栽黃竹莫栽桑。

Simplified

华山题王母祠

莲华峰下锁雕梁,此去瑶池地共长。
好为麻姑到东海,劝栽黄竹莫栽桑。

Pronunciation

huá shān tí wáng mǔ cí

lián huá fēng xià suǒ diāo liáng , cǐ qù yáo chí dì gòng cháng 。
hǎo wéi má gū dào dōng hǎi , quàn zāi huáng zhú mò zāi sāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.