Traditional

華清宮

驪岫接新豐,岧峣駕翠空。
鑿山開秘殿,隱霧閉仙宮。
絳闕猶棲鳳,雕梁尚帶虹。
溫泉曾浴日,華館舊迎風。
肅穆瞻雲輦,沈深閉綺櫳。
東郊倚望處,瑞氣靄濛濛。

Simplified

华清宫

骊岫接新丰,岧峣驾翠空。
凿山开秘殿,隐雾闭仙宫。
绛阙犹栖凤,雕梁尚带虹。
温泉曾浴日,华馆旧迎风。
肃穆瞻云辇,沈深闭绮栊。
东郊倚望处,瑞气霭濛濛。

Pronunciation

huá qīng gōng

lí xiù jiē xīn fēng , tiáo yáo jià cuì kōng 。
záo shān kāi mì diàn , yǐn wù bì xiān gōng 。
jiàng què yóu qī fèng , diāo liáng shàng dài hóng 。
wēn quán zēng yù rì , huá guǎn jiù yíng fēng 。
sù mù zhān yún niǎn , shěn shēn bì qǐ lóng 。
dōng jiāo yǐ wàng chǔ , ruì qì ǎi méng méng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.