Traditional

華陽觀桃花時招李六拾遺飲

華陽觀裏仙桃發,把酒看花心自知。
爭忍開時不同醉,明朝後日即空枝。

Simplified

华阳观桃花时招李六拾遗饮

华阳观里仙桃发,把酒看花心自知。
争忍开时不同醉,明朝后日即空枝。

Pronunciation

huá yáng guān táo huā shí zhāo lǐ liù shí yí yǐn

huá yáng guān lǐ xiān táo fā , bǎ jiǔ kàn huā xīn zì zhī 。
zhēng rěn kāi shí bù tóng zuì , míng zhāo hòu rì jí kōng zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.