Traditional

賣炭翁

賣炭翁,伐薪燒炭南山中。
滿面塵灰煙火色,兩鬢蒼蒼十指黑。
賣炭得錢何所營?
身上衣裳口中食。
可憐身上衣正單,心憂炭賤願天寒。
夜來城外一尺雪,曉駕炭車輾冰轍。
牛困人饑日已高,市南門外泥中歇。
翩翩兩騎來是誰?
黃衣使者白衫兒。
手把文書口稱敕,回車叱牛牽向北。
一車炭,千余斤,官使驅將惜不得。
半匹紅紗一丈綾,系向牛頭充炭直。

Simplified

卖炭翁

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。
满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。
卖炭得钱何所营?
身上衣裳口中食。
可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。
夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。
牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。
翩翩两骑来是谁?
黄衣使者白衫儿。
手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。
一车炭,千余斤,官使驱将惜不得。
半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

Pronunciation

mài tàn wēng

mài tàn wēng , fá xīn shāo tàn nán shān zhōng 。
mǎn miàn chén huī yān huǒ sè , liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi 。
mài tàn dé qián hé suǒ yíng ?
shēn shàng yī cháng kǒu zhōng shí 。
kě lián shēn shàng yī zhèng dān , xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán 。
yè lái chéng wài yī chǐ xuě , xiǎo jià tàn chē zhǎn bīng zhé 。
niú kùn rén jī rì yǐ gāo , shì nán mén wài ní zhōng xiē 。
piān piān liǎng qí lái shì shuí ?
huáng yī shǐ zhě bái shān ér 。
shǒu bǎ wén shū kǒu chēng chì , huí chē chì niú qiān xiàng běi 。
yī chē tàn , qiān yú jīn , guān shǐ qū jiāng xī bù dé 。
bàn pǐ hóng shā yī zhàng líng , xì xiàng niú tóu chōng tàn zhí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.