Traditional

賣藥人處得南陽朱山人書

賣藥何為者,逃名市井居。
唯通遠山信,因致逸人書。
已報還丹效,全將世事疏。
秋風景溪裏,蕭散寄樵漁。

Simplified

卖药人处得南阳朱山人书

卖药何为者,逃名市井居。
唯通远山信,因致逸人书。
已报还丹效,全将世事疏。
秋风景溪里,萧散寄樵渔。

Pronunciation

mài yào rén chǔ dé nán yáng zhū shān rén shū

mài yào hé wéi zhě , táo míng shì jǐng jū 。
wéi tōng yuǎn shān xìn , yīn zhì yì rén shū 。
yǐ bào huán dān xiào , quán jiāng shì shì shū 。
qiū fēng jǐng xī lǐ , xiāo sàn jì qiáo yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.