Traditional

南中別王陵成崇

握手與君別,歧路贈一言。
曹卿禮公子,楚媼饋王孫。
倏爾生六翮,翻飛戾九門。
常懷客鳥意,會答主人恩。

Simplified

南中别王陵成崇

握手与君别,歧路赠一言。
曹卿礼公子,楚媪馈王孙。
倏尔生六翮,翻飞戾九门。
常怀客鸟意,会答主人恩。

Pronunciation

nán zhōng bié wáng líng chéng chóng

wò shǒu yǔ jūn bié , qí lù zèng yī yán 。
cáo qīng lǐ gōng zǐ , chǔ ǎo kuì wáng sūn 。
shū ěr shēng liù hé , fān fēi lì jiǔ mén 。
cháng huái kè niǎo yì , huì dá zhǔ rén ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.