Traditional

南中別蔣五岑向青州

老親依北海,賤子棄南荒。
有淚皆成血,無聲不斷腸。
此中逢故友,彼地送還鄉。
願作楓林葉,隨君度洛陽。

Simplified

南中别蒋五岑向青州

老亲依北海,贱子弃南荒。
有泪皆成血,无声不断肠。
此中逢故友,彼地送还乡。
愿作枫林叶,随君度洛阳。

Pronunciation

nán zhōng bié jiǎng wǔ cén xiàng qīng zhōu

lǎo qīn yī běi hǎi , jiàn zǐ qì nán huāng 。
yǒu lèi jiē chéng xuè , wú shēng bù duàn cháng 。
cǐ zhōng féng gù yǒu , bǐ dì sòng huán xiāng 。
yuàn zuò fēng lín yè , suí jūn dù luò yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.