Traditional

南中別陳七李十

二年共遊處,一旦各西東。
請君聊駐馬,看我轉征蓬。
畫益愁南海,離駒思北風。
何時似春雁,雙入上林中。

Simplified

南中别陈七李十

二年共游处,一旦各西东。
请君聊驻马,看我转征蓬。
画益愁南海,离驹思北风。
何时似春雁,双入上林中。

Pronunciation

nán zhōng bié chén qī lǐ shí

èr nián gòng yóu chǔ , yī dàn gè xī dōng 。
qǐng jūn liáo zhù mǎ , kàn wǒ zhuǎn zhēng péng 。
huà yì chóu nán hǎi , lí jū sī běi fēng 。
hé shí sì chūn yàn , shuāng rù shàng lín zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.