Traditional

南中贈高六戩

北極辭明代,南溟宅放臣。
丹誠由義盡,白發帶愁新。
鳥墜炎洲氣,花飛洛水春。
平生歌舞席,誰憶不歸人。

Simplified

南中赠高六戬

北极辞明代,南溟宅放臣。
丹诚由义尽,白发带愁新。
鸟坠炎洲气,花飞洛水春。
平生歌舞席,谁忆不归人。

Pronunciation

nán zhōng zèng gāo liù jiǎn

běi jí cí míng dài , nán míng zhái fàng chén 。
dān chéng yóu yì jìn , bái fā dài chóu xīn 。
niǎo zhuì yán zhōu qì , huā fēi luò shuǐ chūn 。
píng shēng gē wǔ xí , shuí yì bù guī rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.