Traditional

南中送北使二首

傳聞合蒲葉,曾向洛陽飛。
何日南風至,還隨北使歸。
紅顏渡嶺歇,白首對秋衰。
高歌何由見,層堂不可違。
誰憐炎海曲,淚盡血沾衣。
待罪居重譯,窮愁暮雨秋。
山臨鬼門路,城繞瘴江流。
人事今如此,生涯尚可求。
逢君入鄉縣,傳我念京周。
別恨歸途遠,離言暮景遒。
夷歌翻下淚,蘆酒未消愁。
聞有胡兵急,深懷漢國羞。
和親先是詐,款塞果為讎。
釋系應分爵,蠲徒幾復侯。
廉頗誠未老,孫叔且無謀。
若道馮唐事,皇恩尚可收。

Simplified

南中送北使二首

传闻合蒲叶,曾向洛阳飞。
何日南风至,还随北使归。
红颜渡岭歇,白首对秋衰。
高歌何由见,层堂不可违。
谁怜炎海曲,泪尽血沾衣。
待罪居重译,穷愁暮雨秋。
山临鬼门路,城绕瘴江流。
人事今如此,生涯尚可求。
逢君入乡县,传我念京周。
别恨归途远,离言暮景遒。
夷歌翻下泪,芦酒未消愁。
闻有胡兵急,深怀汉国羞。
和亲先是诈,款塞果为雠。
释系应分爵,蠲徒几复侯。
廉颇诚未老,孙叔且无谋。
若道冯唐事,皇恩尚可收。

Pronunciation

nán zhōng sòng běi shǐ èr shǒu

chuán wén hé pú yè , zēng xiàng luò yáng fēi 。
hé rì nán fēng zhì , huán suí běi shǐ guī 。
hóng yán dù lǐng xiē , bái shǒu duì qiū shuāi 。
gāo gē hé yóu jiàn , céng táng bù kě wéi 。
shuí lián yán hǎi qū , lèi jìn xuè zhān yī 。
dài zuì jū zhòng yì , qióng chóu mù yǔ qiū 。
shān lín guǐ mén lù , chéng rào zhàng jiāng liú 。
rén shì jīn rú cǐ , shēng yá shàng kě qiú 。
féng jūn rù xiāng xiàn , chuán wǒ niàn jīng zhōu 。
bié hèn guī tú yuǎn , lí yán mù jǐng qiú 。
yí gē fān xià lèi , lú jiǔ wèi xiāo chóu 。
wén yǒu hú bīng jí , shēn huái hàn guó xiū 。
hé qīn xiān shì zhà , kuǎn sāi guǒ wéi chóu 。
shì xì yīng fēn jué , juān tú jī fù hóu 。
lián pō chéng wèi lǎo , sūn shū qiě wú móu 。
ruò dào féng táng shì , huáng ēn shàng kě shōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.