Traditional

南鄉子 寄廣東肅政使者欽公,兼贈別趙景山

嶺嶠荔枝新。
前歲曾逢舊使君。
下足扶胥江上雨,南薰。
吹散蠻煙瘴海雲。
去去幕中賓。
恰及梅開寂寞濱。
載酒隨車應共賞,殷勤。
要識寒花

Simplified

南乡子 寄广东肃政使者钦公,兼赠别赵景山

岭峤荔枝新。
前岁曾逢旧使君。
下足扶胥江上雨,南薰。
吹散蛮烟瘴海云。
去去幕中宾。
恰及梅开寂寞滨。
载酒随车应共赏,殷勤。
要识寒花

Pronunciation

nán xiāng zǐ jì guǎng dōng sù zhèng shǐ zhě qīn gōng , jiān zèng bié zhào jǐng shān

lǐng jiào lì zhī xīn 。
qián suì zēng féng jiù shǐ jūn 。
xià zú fú xū jiāng shàng yǔ , nán xūn 。
chuī sàn mán yān zhàng hǎi yún 。
qù qù mù zhōng bīn 。
qià jí méi kāi jì mò bīn 。
zài jiǔ suí chē yīng gòng shǎng , yīn qín 。
yào shí hán huā

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.