Traditional

南鄉子

歸夢寄吳檣。
水驛江程去路長。
想見芳洲初系纜,斜陽。
煙樹參差認武昌。
愁鬢點新霜。
曾是朝衣染禦香。
重到故鄉交舊少,淒涼。
卻恐它鄉勝故鄉。

Simplified

南乡子

归梦寄吴樯。
水驿江程去路长。
想见芳洲初系缆,斜阳。
烟树参差认武昌。
愁鬓点新霜。
曾是朝衣染御香。
重到故乡交旧少,凄凉。
却恐它乡胜故乡。

Pronunciation

nán xiāng zǐ

guī mèng jì wú qiáng 。
shuǐ yì jiāng chéng qù lù cháng 。
xiǎng jiàn fāng zhōu chū xì lǎn , xié yáng 。
yān shù cān chà rèn wǔ chāng 。
chóu bìn diǎn xīn shuāng 。
zēng shì zhāo yī rǎn yù xiāng 。
zhòng dào gù xiāng jiāo jiù shǎo , qī liáng 。
què kǒng tā xiāng shèng gù xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.