Traditional

南鄉子

早歲入皇州。
尊酒相逢盡勝流。
三十年來真一夢,堪愁。
客路蕭蕭兩鬢秋。
蓬嶠偶重遊。
不待人嘲我自羞。
看鏡倚樓俱已矣,扁舟。
月笛煙蓑萬事休。

Simplified

南乡子

早岁入皇州。
尊酒相逢尽胜流。
三十年来真一梦,堪愁。
客路萧萧两鬓秋。
蓬峤偶重游。
不待人嘲我自羞。
看镜倚楼俱已矣,扁舟。
月笛烟蓑万事休。

Pronunciation

nán xiāng zǐ

zǎo suì rù huáng zhōu 。
zūn jiǔ xiāng féng jìn shèng liú 。
sān shí nián lái zhēn yī mèng , kān chóu 。
kè lù xiāo xiāo liǎng bìn qiū 。
péng jiào ǒu zhòng yóu 。
bù dài rén cháo wǒ zì xiū 。
kàn jìng yǐ lóu jù yǐ yǐ , biǎn zhōu 。
yuè dí yān suō wàn shì xiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.