Traditional

南鄉子

好個人人,深點唇兒淡抹腮。
花下相逢,忙走怕人猜。
遺下弓弓小繡鞋。
剗襪重來。
半亸烏雲金鳳釵。
行笑行行連抱得,相挨。
一向嬌癡不下懷。

Simplified

南乡子

好个人人,深点唇儿淡抹腮。
花下相逢,忙走怕人猜。
遗下弓弓小绣鞋。
剗袜重来。
半亸乌云金凤钗。
行笑行行连抱得,相挨。
一向娇痴不下怀。

Pronunciation

nán xiāng zǐ

hǎo gè rén rén , shēn diǎn chún ér dàn mǒ sāi 。
huā xià xiāng féng , máng zǒu pà rén cāi 。
yí xià gōng gōng xiǎo xiù xié 。
chǎn wà zhòng lái 。
bàn duǒ wū yún jīn fèng chāi 。
xíng xiào xíng xíng lián bào dé , xiāng āi 。
yī xiàng jiāo chī bù xià huái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.