Traditional

南鄉子

自古帝王州。
郁郁蔥蔥佳氣浮。
四百年來成一夢,堪愁。
晉代衣冠成古丘。
繞水恣行遊。
上盡層城更上樓。
往事悠悠君莫問,回頭。
檻外長江空自流。

Simplified

南乡子

自古帝王州。
郁郁葱葱佳气浮。
四百年来成一梦,堪愁。
晋代衣冠成古丘。
绕水恣行游。
上尽层城更上楼。
往事悠悠君莫问,回头。
槛外长江空自流。

Pronounciation

nán xiāng zǐ

zì gǔ dì wáng zhōu 。
yù yù cōng cōng jiā qì fú 。
sì bǎi nián lái chéng yī mèng , kān chóu 。
jìn dài yī guān chéng gǔ qiū 。
rào shuǐ zī xíng yóu 。
shàng jìn céng chéng gēng shàng lóu 。
wǎng shì yōu yōu jūn mò wèn , huí tóu 。
jiàn wài cháng jiāng kōng zì liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.