Traditional

南鄉子

真汞與真鉛。
產在先天與後天。
大要知時勤采取,玄玄。
得穴何愁不作仙。
進火要精專。
番究前弦與後弦。
屯卦抽添蒙卦止,難傳。
毫發差殊

Simplified

南乡子

真汞与真铅。
产在先天与后天。
大要知时勤采取,玄玄。
得穴何愁不作仙。
进火要精专。
番究前弦与后弦。
屯卦抽添蒙卦止,难传。
毫发差殊

Pronunciation

nán xiāng zǐ

zhēn gǒng yǔ zhēn qiān 。
chǎn zài xiān tiān yǔ hòu tiān 。
dà yào zhī shí qín cǎi qǔ , xuán xuán 。
dé xué hé chóu bù zuò xiān 。
jìn huǒ yào jīng zhuān 。
fān jiū qián xián yǔ hòu xián 。
tún guà chōu tiān mēng guà zhǐ , nán chuán 。
háo fā chà shū

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.