Traditional

南鄉子

兩手擘鴻蒙。
慧劍飛來第一峰。
外道修羅驚縮項,神通。
造化元來在掌中。
鍛煉玉爐紅。
**吹噓藉巽風。
十月脫胎吞入腹,坤宮。
立見三清

Simplified

南乡子

两手擘鸿蒙。
慧剑飞来第一峰。
外道修罗惊缩项,神通。
造化元来在掌中。
锻炼玉炉红。
**吹嘘藉巽风。
十月脱胎吞入腹,坤宫。
立见三清

Pronunciation

nán xiāng zǐ

liǎng shǒu bò hóng mēng 。
huì jiàn fēi lái dì yī fēng 。
wài dào xiū luó jīng suō xiàng , shén tōng 。
zào huà yuán lái zài zhǎng zhōng 。
duàn liàn yù lú hóng 。
êê chuī xū jiè xùn fēng 。
shí yuè tuō tāi tūn rù fù , kūn gōng 。
lì jiàn sān qīng

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.