Traditional

南鄉子

生甲更生庚。
此是丹頭切要明。
藥嫩采來歸土釜,煎烹。
文武剛柔次第行。
片餉結丹成。
沐浴防危更守城。
到此不須行火候,持盈。
火若加臨

Simplified

南乡子

生甲更生庚。
此是丹头切要明。
药嫩采来归土釜,煎烹。
文武刚柔次第行。
片饷结丹成。
沐浴防危更守城。
到此不须行火候,持盈。
火若加临

Pronunciation

nán xiāng zǐ

shēng jiǎ gēng shēng gēng 。
cǐ shì dān tóu qiē yào míng 。
yào nèn cǎi lái guī tǔ fǔ , jiān pēng 。
wén wǔ gāng róu cì dì xíng 。
piàn xiǎng jié dān chéng 。
mù yù fáng wēi gēng shǒu chéng 。
dào cǐ bù xū xíng huǒ hòu , chí yíng 。
huǒ ruò jiā lín

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.