Traditional

南鄉子

木兔與金雞。
刑德臨門有偶奇。
爐內丹砂宜沐浴,防危。
神水溶溶滿玉池。
年月日並時。
刻裏工夫一例推。
著意研窮丹造次,毫厘。
十月殷勤

Simplified

南乡子

木兔与金鸡。
刑德临门有偶奇。
炉内丹砂宜沐浴,防危。
神水溶溶满玉池。
年月日并时。
刻里工夫一例推。
着意研穷丹造次,毫厘。
十月殷勤

Pronunciation

nán xiāng zǐ

mù tù yǔ jīn jī 。
xíng dé lín mén yǒu ǒu qí 。
lú nèi dān shā yí mù yù , fáng wēi 。
shén shuǐ róng róng mǎn yù chí 。
nián yuè rì bìng shí 。
kè lǐ gōng fū yī lì tuī 。
zhuó yì yán qióng dān zào cì , háo lí 。
shí yuè yīn qín

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.