Traditional

南鄉子

復卦起潛龍。
戊己微調未可攻。
九二見龍臨卦主,神通。
從此爐中次第紅。
泰卦卻相逢。
猛火燒乾藉巽風。
煉就黃芽並白雪,奇功。
還返歸坤

Simplified

南乡子

复卦起潜龙。
戊己微调未可攻。
九二见龙临卦主,神通。
从此炉中次第红。
泰卦却相逢。
猛火烧乾藉巽风。
炼就黄芽并白雪,奇功。
还返归坤

Pronunciation

nán xiāng zǐ

fù guà qǐ qián lóng 。
wù jǐ wēi diào wèi kě gōng 。
jiǔ èr jiàn lóng lín guà zhǔ , shén tōng 。
cóng cǐ lú zhōng cì dì hóng 。
tài guà què xiāng féng 。
měng huǒ shāo qián jiè xùn fēng 。
liàn jiù huáng yá bìng bái xuě , qí gōng 。
huán fǎn guī kūn

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.