Traditional

南鄉子

識得水中金。
鍛煉烹煎理更深。
進退抽添須九轉,浮沈。
溫養潛龍復與臨。
妙運自天心。
托杖黃婆是丙壬。
醞就醍醐山頂降,頻斟。
慢撥無弦

Simplified

南乡子

识得水中金。
锻炼烹煎理更深。
进退抽添须九转,浮沉。
温养潜龙复与临。
妙运自天心。
托杖黄婆是丙壬。
酝就醍醐山顶降,频斟。
慢拨无弦

Pronunciation

nán xiāng zǐ

shí dé shuǐ zhōng jīn 。
duàn liàn pēng jiān lǐ gēng shēn 。
jìn tuì chōu tiān xū jiǔ zhuǎn , fú chén 。
wēn yǎng qián lóng fù yǔ lín 。
miào yùn zì tiān xīn 。
tuō zhàng huáng pó shì bǐng rén 。
yùn jiù tí hú shān dǐng jiàng , pín zhēn 。
màn bō wú xián

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.