Traditional

南鄉子

長子到西方。
少女歸乾變六陽。
便好下功修二八,提防。
至九方知道自昌。
牛鬥共商量。
巧奪天工妙莫揚。
離坎夫妻交媾後,難忘。
始覺壺中

Simplified

南乡子

长子到西方。
少女归乾变六阳。
便好下功修二八,提防。
至九方知道自昌。
牛斗共商量。
巧夺天工妙莫扬。
离坎夫妻交媾后,难忘。
始觉壶中

Pronunciation

nán xiāng zǐ

cháng zǐ dào xī fāng 。
shǎo nǚ guī qián biàn liù yáng 。
biàn hǎo xià gōng xiū èr bā , tí fáng 。
zhì jiǔ fāng zhī dào zì chāng 。
niú dǒu gòng shāng liáng 。
qiǎo duó tiān gōng miào mò yáng 。
lí kǎn fū qī jiāo gòu hòu , nán wàng 。
shǐ jué hú zhōng

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.