Traditional

南鄉子

白雪與黃芽。
兩味晶華共一家。
摘采辯時衰與旺,堪誇。
文候毫厘不可差。
頂上結三花。
駕動羊車與鹿車。
鳥烏免往來南北面,交加。
從此天

Simplified

南乡子

白雪与黄芽。
两味晶华共一家。
摘采辩时衰与旺,堪夸。
文候毫厘不可差。
顶上结三花。
驾动羊车与鹿车。
鸟乌免往来南北面,交加。
从此天

Pronunciation

nán xiāng zǐ

bái xuě yǔ huáng yá 。
liǎng wèi jīng huá gòng yī jiā 。
zhāi cǎi biàn shí shuāi yǔ wàng , kān kuā 。
wén hòu háo lí bù kě chà 。
dǐng shàng jié sān huā 。
jià dòng yáng chē yǔ lù chē 。
niǎo wū miǎn wǎng lái nán běi miàn , jiāo jiā 。
cóng cǐ tiān

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.