Traditional

南停對酒送春

含桃實已落,紅薇花尚熏。
冉冉三月盡,晚鶯城上聞。
獨持一杯酒,南亭送殘春。
半酣忽長歌,歌中何所雲?
雲我五十余,未是苦老人。
刺史二千石,亦不為賤貧。
天下三品官,多老於我身。
同年登第者,零落無一分。
親故半為鬼,僮樸多見孫。
念此聊自解,逢酒且歡欣。

Simplified

南停对酒送春

含桃实已落,红薇花尚熏。
冉冉三月尽,晚莺城上闻。
独持一杯酒,南亭送残春。
半酣忽长歌,歌中何所云?
云我五十余,未是苦老人。
刺史二千石,亦不为贱贫。
天下三品官,多老于我身。
同年登第者,零落无一分。
亲故半为鬼,僮朴多见孙。
念此聊自解,逢酒且欢欣。

Pronunciation

nán tíng duì jiǔ sòng chūn

hán táo shí yǐ luò , hóng wēi huā shàng xūn 。
rǎn rǎn sān yuè jìn , wǎn yīng chéng shàng wén 。
dú chí yī bēi jiǔ , nán tíng sòng cán chūn 。
bàn hān hū cháng gē , gē zhōng hé suǒ yún ?
yún wǒ wǔ shí yú , wèi shì kǔ lǎo rén 。
cì shǐ èr qiān shí , yì bù wéi jiàn pín 。
tiān xià sān pǐn guān , duō lǎo yú wǒ shēn 。
tóng nián dēng dì zhě , líng luò wú yī fēn 。
qīn gù bàn wéi guǐ , tóng pǔ duō jiàn sūn 。
niàn cǐ liáo zì jiě , féng jiǔ qiě huān xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.