Traditional

南賓郡齋即事,寄楊萬州

山上巴子城,山下巴江水。
中有窮獨人,強名為刺史。
時時竊自哂,刺史豈如是?
倉粟餵家人,黃縑裹妻子。
[忠州刺史以下,悉以畬田粟給祿食,以黃絹支給充俸。
]莓苔翳冠帶,霧雨霾樓雉。
衙鼓暮復朝,郡齋臥還起。
回頭望南浦,亦在煙波裏。
而我復何嗟?
夫君猶滯此!

Simplified

南宾郡斋即事,寄杨万州

山上巴子城,山下巴江水。
中有穷独人,强名为刺史。
时时窃自哂,刺史岂如是?
仓粟喂家人,黄缣裹妻子。
[忠州刺史以下,悉以畬田粟给禄食,以黄绢支给充俸。
]莓苔翳冠带,雾雨霾楼雉。
衙鼓暮复朝,郡斋卧还起。
回头望南浦,亦在烟波里。
而我复何嗟?
夫君犹滞此!

Pronunciation

nán bīn jùn zhāi jí shì , jì yáng wàn zhōu

shān shàng bā zǐ chéng , shān xià bā jiāng shuǐ 。
zhōng yǒu qióng dú rén , qiáng míng wéi cì shǐ 。
shí shí qiè zì shēn , cì shǐ qǐ rú shì ?
cāng sù wèi jiā rén , huáng jiān guǒ qī zǐ 。
[ zhōng zhōu cì shǐ yǐ xià , xī yǐ shē tián sù gěi lù shí , yǐ huáng juàn zhī gěi chōng fèng 。
] méi tái yì guān dài , wù yǔ mái lóu zhì 。
yá gǔ mù fù zhāo , jùn zhāi wò huán qǐ 。
huí tóu wàng nán pǔ , yì zài yān bō lǐ 。
ér wǒ fù hé jiē ?
fū jūn yóu zhì cǐ !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.