Traditional

南嶽橫龍寺

月射冷光新殿宇,風敲清韻古杉松。
問師寶額因何立,笑指橫溪有臥龍。

Simplified

南岳横龙寺

月射冷光新殿宇,风敲清韵古杉松。
问师宝额因何立,笑指横溪有卧龙。

Pronunciation

nán yuè héng lóng sì

yuè shè lěng guāng xīn diàn yǔ , fēng qiāo qīng yùn gǔ shān sōng 。
wèn shī bǎo é yīn hé lì , xiào zhǐ héng xī yǒu wò lóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.