Traditional

南歸

老病力難任,猶多鏡雪侵。
鱸魚消宦況,鷗鳥識歸心。
急雨江帆重,殘更驛樹深。
鄉關殊可望,漸漸入吳音。

Simplified

南归

老病力难任,犹多镜雪侵。
鲈鱼消宦况,鸥鸟识归心。
急雨江帆重,残更驿树深。
乡关殊可望,渐渐入吴音。

Pronunciation

nán guī

lǎo bìng lì nán rèn , yóu duō jìng xuě qīn 。
lú yú xiāo huàn kuàng , ōu niǎo shí guī xīn 。
jí yǔ jiāng fān zhòng , cán gēng yì shù shēn 。
xiāng guān shū kě wàng , jiàn jiàn rù wú yīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.